سفارش تبلیغ
صبا

زرمهر

کاهش و کنترل طبیعی قند خون

    نظر

.   کاهش و کنترل طبیعی قند خون 

  1.   دو عدد بامیه متوسط را شسته و انتهای آنها را جدا کنید . سپس از وسط آن دو قطعه باریک مطابق شکل ببرید.

2.   دو قطعه بریده شده را درون یک لیوان آب بیندازید.

3.   روی لیوان را با درپوشی بپوشانید و در دمای طبیعی اطاق در طول شب نگهدارید.

4.   صبح زود پیش از صرف صبحانه دو قطعه بامیه را از لیوان خارج کرده و آب درون لیوان را نوش جان کنید.

5.این کار را بصورت روزانه انجام دهید.

6.   پس از دوهفته شاهد کاهش چشمگیر و ملموس قند خونتان خواهید بود.