سفارش تبلیغ
صبا

زرمهر

نگرش

    نظرA B C D E F G H I
1 2 3 4 5 6 7 8 9
J K L M N O P Q R
10 11 12 13 14 15 16 17 18
S T U V W X Y Z
19 20 21 22 23 24 25 26
       
تلاش سخت HARD WORK 98 آیا برای خوشبختی و موفقییت تنها تلاش سخت کافیست؟   
دانش Knowledge 96 آیا دانش صد در صد ما را به موفقییت می‌رساند؟  
عشق LOVE 54 عشق چطور؟
پول MONEY 72 پول چطور؟
رهبری LEADERSHIP 97 رهبری چطور؟
نگرش ATTITIUDE 100 اینها کافی نیستند پس برای رسیدن به اوج چه باید کرد؟
آری اگر نگرشمان را به زندگی، گروه و کارمان عوض کنیم زندگی 100% خواهد شد.
نگرش همه چیز را عوض می کند، نگاهت را تغییربده چشمهایت را دوباره بشوی همه چیز عوض می‌شود...