محمد - پيام دوستان ?RSS=0 محمد - پيام دوستان fa ParsiBlog.com RSS Generator Mon, 21 Aug 2017 09:07:45 GMT محمد سقوط اربيل وابتلا مسئولين اقليمک کردستان عراق به آلزايمر http://rs272.parsiblog.com/Feeds/11628106/ <A href='http://rs272.ParsiBlog.com/Posts/241/' class=gl ls="http://rs272.ParsiBlog.com/Posts/241/"><span class="mb">سقوط اربيل وابتلا مسئولين اقليمک کردستان عراق به آلزايمر</span></A><br ms1="http://media.snn.ir/Original/1395/08/03/IMG09550084.jpg"><IMG src="http://media.snn.ir/Original/1395/08/03/IMG09550084.jpg" onload='if(!(width<=470)){width=470;style.cursor="pointer";onclick=function(){window.open(this.src);}; }'> Sun, 20 Aug 2017 23:35:00 GMT ديروز يکي نشاني‌ات را پرسيد من بي‌خبر از جاي شما با ترديد انگشت اشاره‌ام به سمت خورشيد خورشيد حيا کرد سرش را دزديد #اللهم_عجّل_لوليک_الفَرَج #ناشناس | @nabzeshear http://taghanak.parsiblog.com/Feeds/11624796/ <span class="mb">ديروز يکي نشاني‌ات را پرسيد من بي‌خبر از جاي شما با ترديد انگشت اشاره‌ام به سمت خورشيد خورشيد حيا کرد سرش را دزديد #اللهم_عجّل_لوليک_الفَرَج #ناشناس | @nabzeshear</span><br ms1="http://www.parsiblog.com/TelFiles/164412/11624796.jpg"><IMG src="http://www.parsiblog.com/TelFiles/164412/11624796.jpg" onload='if(!(width<=470)){width=470;style.cursor="pointer";onclick=function(){window.open(this.src);}; }'> Sat, 19 Aug 2017 12:34:00 GMT بايد بروم.. دلتنگ که شدي گلدان کوچک پشت پنجره را ببوس! من يک روز که خيلي دلتنگت بودم دلم را همان‌جا خاک کردم... #معصومه_صابر | @nabzeshear http://taghanak.parsiblog.com/Feeds/11626484/ <span class="mb">بايد بروم.. دلتنگ که شدي گلدان کوچک پشت پنجره را ببوس! من يک روز که خيلي دلتنگت بودم دلم را همان‌جا خاک کردم... #معصومه_صابر | @nabzeshear</span><br ms1="http://www.parsiblog.com/TelFiles/164412/11626484.jpg"><IMG src="http://www.parsiblog.com/TelFiles/164412/11626484.jpg" onload='if(!(width<=470)){width=470;style.cursor="pointer";onclick=function(){window.open(this.src);}; }'> Sun, 20 Aug 2017 12:55:00 GMT گاهي ميانِ وسعتِ تنهاييِ دلم حس ميکنم که دار و ندارم خيالِ توست... #مجتبي_خوش_زبان | @nabzeshear http://taghanak.parsiblog.com/Feeds/11626483/ <span class="mb">گاهي ميانِ وسعتِ تنهاييِ دلم حس ميکنم که دار و ندارم خيالِ توست... #مجتبي_خوش_زبان | @nabzeshear</span><br ms1="http://www.parsiblog.com/TelFiles/164412/11626483.jpg"><IMG src="http://www.parsiblog.com/TelFiles/164412/11626483.jpg" onload='if(!(width<=470)){width=470;style.cursor="pointer";onclick=function(){window.open(this.src);}; }'> Sun, 20 Aug 2017 12:55:00 GMT وعده هاي توخالي دولت براي احيادرياچه اورميه (2) http://rs272.parsiblog.com/Feeds/11588866/ <span class="mb">وعده هاي توخالي دولت براي احيادرياچه اورميه (2)</span><br ms1="http://www.iranboom.ir/aks-ha/gonagon/8902/4/823742_orig.jpg"><IMG src="http://www.iranboom.ir/aks-ha/gonagon/8902/4/823742_orig.jpg?w=595&amp;h=397" onload='if(!(width<=470)){width=470;style.cursor="pointer";onclick=function(){window.open(this.src);}; }'> Tue, 08 Aug 2017 11:32:00 GMT وعده هاي توخالي دولت براي احيادرياچه اورميه (3) http://rs272.parsiblog.com/Feeds/11588894/ <span class="mb">وعده هاي توخالي دولت براي احيادرياچه اورميه (3)</span><br ms1="http://farhangajabshir.ir/wp-content/uploads/2015/07/IMAGE635341853609832491.jpg"><IMG src="http://farhangajabshir.ir/wp-content/uploads/2015/07/IMAGE635341853609832491.jpg?w=550&amp;h=315" onload='if(!(width<=470)){width=470;style.cursor="pointer";onclick=function(){window.open(this.src);}; }'> Tue, 08 Aug 2017 11:36:00 GMT وعده هاي توخالي دولت براي احيادرياچه اورميه (4) http://rs272.parsiblog.com/Feeds/11588907/ <span class="mb">وعده هاي توخالي دولت براي احيادرياچه اورميه (4)</span><br ms1="http://files.namnak.com/users/fm/aup/9504/1079_pics/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DA%86%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%87.jpg"><IMG src="http://files.namnak.com/users/fm/aup/9504/1079_pics/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DA%86%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%87.jpg?w=600&amp;h=388" onload='if(!(width<=470)){width=470;style.cursor="pointer";onclick=function(){window.open(this.src);}; }'> Tue, 08 Aug 2017 11:37:00 GMT وعده هاي توخالي دولت براي احيادرياچه اورميه (5) http://rs272.parsiblog.com/Feeds/11588955/ <span class="mb">وعده هاي توخالي دولت براي احيادرياچه اورميه (5)</span><br ms1="http://cdn.bartarinha.ir/files/fa/news/1392/9/21/229137_765.jpg"><IMG src="http://cdn.bartarinha.ir/files/fa/news/1392/9/21/229137_765.jpg?w=500&amp;h=375" onload='if(!(width<=470)){width=470;style.cursor="pointer";onclick=function(){window.open(this.src);}; }'> Tue, 08 Aug 2017 11:43:00 GMT وعده هاي توخالي دولت براي احيادرياچه اورميه (7) http://rs272.parsiblog.com/Feeds/11588981/ <span class="mb">وعده هاي توخالي دولت براي احيادرياچه اورميه (7)</span><br ms1="http://www.iew.ir/wordpress/wp-content/uploads/940904_urum.jpeg"><IMG src="http://www.iew.ir/wordpress/wp-content/uploads/940904_urum.jpeg" onload='if(!(width<=470)){width=470;style.cursor="pointer";onclick=function(){window.open(this.src);}; }'> Tue, 08 Aug 2017 11:46:00 GMT وعده هاي توخالي دولت براي احيادرياچه اورميه (8) http://rs272.parsiblog.com/Feeds/11588988/ <span class="mb">وعده هاي توخالي دولت براي احيادرياچه اورميه (8)</span><br ms1="http://cdn.akairan.com/akairan/aka/m998/2945281175325214102a.jpg"><IMG src="http://cdn.akairan.com/akairan/aka/m998/2945281175325214102a.jpg?w=500&amp;h=351" onload='if(!(width<=470)){width=470;style.cursor="pointer";onclick=function(){window.open(this.src);}; }'> Tue, 08 Aug 2017 11:47:00 GMT وعده هاي توخالي دولت براي احيادرياچه اورميه (1) http://rs272.parsiblog.com/Feeds/11588860/ <span class="mb">وعده هاي توخالي دولت براي احيادرياچه اورميه (1)</span><br ms1="http://jelodar.com/uploads/mountain_media/e740f1ecd77b69c06afea8dc3e212490.jpg"><IMG src="http://jelodar.com/uploads/mountain_media/e740f1ecd77b69c06afea8dc3e212490.jpg?w=600&amp;h=390" onload='if(!(width<=470)){width=470;style.cursor="pointer";onclick=function(){window.open(this.src);}; }'> Tue, 08 Aug 2017 11:31:00 GMT وعده هاي توخالي دولت براي احيادرياچه اورميه (9) http://rs272.parsiblog.com/Feeds/11588997/ <span class="mb">وعده هاي توخالي دولت براي احيادرياچه اورميه (9)</span><br ms1="http://pix2pix.org/my_unzip/1314706027686507_orig.jpg"><IMG src="http://pix2pix.org/my_unzip/1314706027686507_orig.jpg?w=595&amp;h=397" onload='if(!(width<=470)){width=470;style.cursor="pointer";onclick=function(){window.open(this.src);}; }'> Tue, 08 Aug 2017 11:48:00 GMT وعده هاي توخالي دولت براي احيادرياچه اورميه (10) http://rs272.parsiblog.com/Feeds/11589006/ <span class="mb">وعده هاي توخالي دولت براي احيادرياچه اورميه (10)</span><br ms1="http://www.mashreghnews.ir/files/fa/news/1390/6/4/89075_633.jpg"><IMG src="http://www.mashreghnews.ir/files/fa/news/1390/6/4/89075_633.jpg?w=595&amp;h=387" onload='if(!(width<=470)){width=470;style.cursor="pointer";onclick=function(){window.open(this.src);}; }'> Tue, 08 Aug 2017 11:49:00 GMT سلام به دوستان انديشمندو هميشه پرنشاطم چه روزهاي خوبي داشتيم که نامه يمان ماهها طول ميکشيدتابدستمان برسدتا اينترنت رسيد همه چيز را به هم زد و چه غريبانه تازگي تگلرام نرسيده وبلاگ نويسي را هم از دستمان گرفت !! http://rs272.parsiblog.com/Feeds/11523934/ <span class="mb">سلام به دوستان انديشمندو هميشه پرنشاطم چه روزهاي خوبي داشتيم که نامه يمان ماهها طول ميکشيدتابدستمان برسدتا اينترنت رسيد همه چيز را به هم زد و چه غريبانه تازگي تگلرام نرسيده وبلاگ نويسي را هم از دستمان گرفت !!</span><br ms1="http://tarfandha.net/wp-content/uploads/2016/10/%D8%AA%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D8%B1%D9%81%D9%86%D8%AF%D9%87%D8%A7.jpg"><IMG src="http://tarfandha.net/wp-content/uploads/2016/10/%D8%AA%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D8%B1%D9%81%D9%86%D8%AF%D9%87%D8%A7.jpg?w=700&amp;h=448" onload='if(!(width<=470)){width=470;style.cursor="pointer";onclick=function(){window.open(this.src);}; }'> Fri, 21 Jul 2017 13:04:00 GMT اورميه بيش از 500 روستاداشته که درهرروستاحداقل دوياسه تيم کاملا حرفه اي واليبال باجوانان بسيارمستعد،جوان وبسيارعلاقمندبين جوانان روستايي اش وجودداردعلاوه بر آن شهراورميه داراي دههاباشگاه رسمي بسيار فعال بوده که درتمام سطوح سني در ورزش واليبال فعاليت دارند http://rs272.parsiblog.com/Feeds/11542322/ <span class="mb">اورميه بيش از 500 روستاداشته که درهرروستاحداقل دوياسه تيم کاملا حرفه اي واليبال باجوانان بسيارمستعد،جوان وبسيارعلاقمندبين جوانان روستايي اش وجودداردعلاوه بر آن شهراورميه داراي دههاباشگاه رسمي بسيار فعال بوده که درتمام سطوح سني در ورزش واليبال فعاليت دارند</span><br ms1="http://www.ParsiBlog.com/PhotoAlbum/sahand2729/edaa12968765f239b12668baddc64b65.jpg"><IMG src="http://www.ParsiBlog.com/PhotoAlbum/sahand2729/edaa12968765f239b12668baddc64b65.jpg?w=568&amp;h=362" onload='if(!(width<=470)){width=470;style.cursor="pointer";onclick=function(){window.open(this.src);}; }'> Fri, 28 Jul 2017 01:07:00 GMT