محمد - پيام دوستان ?RSS=0 محمد - پيام دوستان fa ParsiBlog.com RSS Generator Sun, 25 Jun 2017 09:46:13 GMT محمد اگر خسته اي ياد بگير استراحت كني نه اينكه كنار بكشي! @BestShortFilm http://rs272.parsiblog.com/Feeds/11459009/ <span class="mb">اگر خسته اي ياد بگير استراحت كني نه اينكه كنار بكشي! @BestShortFilm</span><br ms1="http://www.parsiblog.com/TelFiles/46076/11459009.jpg"><IMG src="http://www.parsiblog.com/TelFiles/46076/11459009.jpg" onload='if(!(width<=470)){width=470;style.cursor="pointer";onclick=function(){window.open(this.src);}; }'> Sun, 25 Jun 2017 09:11:00 GMT . http://rs272.parsiblog.com/Feeds/11459004/ <span class="mb">.</span><br ms1="http://www.parsiblog.com/TelFiles/46076/11459004.jpg"><IMG src="http://www.parsiblog.com/TelFiles/46076/11459004.jpg" onload='if(!(width<=470)){width=470;style.cursor="pointer";onclick=function(){window.open(this.src);}; }'> Sun, 25 Jun 2017 08:46:00 GMT جاي تو خالي ست! در تنهايي هايي که مرا تا عميق ترين دره هاي بي قراري مي کشانند جاي تو خالي ست در دريغ نا مکرري که به پايان رسيدن را فرياد مي کنند جاي تو خالي ست در هر آن نا کجايي! که منم __ #حميد_مصدق http://taghanak.parsiblog.com/Feeds/11432568/ <span class="mb">جاي تو خالي ست! در تنهايي هايي که مرا تا عميق ترين دره هاي بي قراري مي کشانند جاي تو خالي ست در دريغ نا مکرري که به پايان رسيدن را فرياد مي کنند جاي تو خالي ست در هر آن نا کجايي! که منم __ #حميد_مصدق</span> Tue, 13 Jun 2017 16:02:00 GMT غرنده به بيشه، شيـــرتر هم داريم؟ در عشــق، وفـــا پذيرتر هم داريم؟ بر جان پليد داعش آتش زده است از "کُــــرد" مگر دليــرتر هم داريم؟ #شهراد_ميدرى @shahradmeidary http://taghanak.parsiblog.com/Feeds/11429844/ <span class="mb">غرنده به بيشه، شيـــرتر هم داريم؟ در عشــق، وفـــا پذيرتر هم داريم؟ بر جان پليد داعش آتش زده است از &quot;کُــــرد&quot; مگر دليــرتر هم داريم؟ #شهراد_ميدرى @shahradmeidary</span><br ms1="http://www.parsiblog.com/TelFiles/164412/11429844.jpg"><IMG src="http://www.parsiblog.com/TelFiles/164412/11429844.jpg" onload='if(!(width<=470)){width=470;style.cursor="pointer";onclick=function(){window.open(this.src);}; }'> Sun, 11 Jun 2017 18:14:00 GMT موي‌ تو بر روي تو شامي ست بر رخسـار صبح روي‌تو در موي‌تو صبحي ست ‌در آغوش‌ شام ! @delnote http://taghanak.parsiblog.com/Feeds/11429802/ <span class="mb">موي‌ تو بر روي تو شامي ست بر رخسـار صبح روي‌تو در موي‌تو صبحي ست ‌در آغوش‌ شام ! @delnote</span><br ms1="http://www.parsiblog.com/TelFiles/164412/11429802.jpg"><IMG src="http://www.parsiblog.com/TelFiles/164412/11429802.jpg" onload='if(!(width<=470)){width=470;style.cursor="pointer";onclick=function(){window.open(this.src);}; }'> Sun, 11 Jun 2017 16:58:00 GMT گر خسته اي بمان و اگر خواستي بدان: ما را تمام لذت هستي به جستجوست... پويندگي تمامي معناي زندگي ست... هرگز "نگرد! نيست" سزاوار مرد نيست. #فريدون_مشيري @taranome_sheer http://taghanak.parsiblog.com/Feeds/11429843/ <span class="mb">گر خسته اي بمان و اگر خواستي بدان: ما را تمام لذت هستي به جستجوست... پويندگي تمامي معناي زندگي ست... هرگز &quot;نگرد! نيست&quot; سزاوار مرد نيست. #فريدون_مشيري @taranome_sheer</span> Sun, 11 Jun 2017 18:13:00 GMT حفاظت از يك چمدان پر از شاپرك، آسان تر از كنترل يك "دختر عاشق" است... #ضرب_المثل_ژاپني @benamezan http://taghanak.parsiblog.com/Feeds/11429845/ <span class="mb">حفاظت از يك چمدان پر از شاپرك، آسان تر از كنترل يك &quot;دختر عاشق&quot; است... #ضرب_المثل_ژاپني @benamezan</span><br ms1="http://www.parsiblog.com/TelFiles/164412/11429845.jpg"><IMG src="http://www.parsiblog.com/TelFiles/164412/11429845.jpg" onload='if(!(width<=470)){width=470;style.cursor="pointer";onclick=function(){window.open(this.src);}; }'> Sun, 11 Jun 2017 18:15:00 GMT ناراحت شدن دسـت مـــا نيست اما ناراحت ماندن دست ماست ، پس اجازه ندهيم که رفتار تلخ ديگران در ما اثر کند و روزگارمان را تلخ کند …!! join @sabkezendegy1 http://taghanak.parsiblog.com/Feeds/11429847/ <span class="mb">ناراحت شدن دسـت مـــا نيست اما ناراحت ماندن دست ماست ، پس اجازه ندهيم که رفتار تلخ ديگران در ما اثر کند و روزگارمان را تلخ کند …!! join @sabkezendegy1</span><br ms1="http://www.parsiblog.com/TelFiles/164412/11429847.jpg"><IMG src="http://www.parsiblog.com/TelFiles/164412/11429847.jpg" onload='if(!(width<=470)){width=470;style.cursor="pointer";onclick=function(){window.open(this.src);}; }'> Sun, 11 Jun 2017 18:16:00 GMT اي که دل بردي وليکن ساده دل برداشتي من همانم که زماني دوستش مي داشتي با "منِ عاقل" اگر بيگانه سر کردي ولي با " منِ ديوانه وارم" ماجراها داشتي مهربان بودي و مهرت کار دستت داده بود نوبت ما شد تو هم با "قهر" کردي آشتي گفته بودي زندگاني جاي جنگيدن نبود پرچمت را بر تن خونين من افراشتي!!! عشق در من ريشه دارد، گرچه دفنم کرده اي باز هم گل کاشتي، گل کاشتي، گل کاشتي... #وحيد_رحماني http://taghanak.parsiblog.com/Feeds/11433729/ <span class="mb">اي که دل بردي وليکن ساده دل برداشتي من همانم که زماني دوستش مي داشتي با &quot;منِ عاقل&quot; اگر بيگانه سر کردي ولي با &quot; منِ ديوانه وارم&quot; ماجراها داشتي مهربان بودي و مهرت کار دستت داده بود نوبت ما شد تو هم با &quot;قهر&quot; کردي آشتي گفته بودي زندگاني جاي جنگيدن نبود پرچمت را بر تن خونين من افراشتي!!! عشق در من ريشه دارد، گرچه دفنم کرده اي باز هم گل کاشتي، گل کاشتي، گل کاشتي... #وحيد_رحماني</span> Wed, 14 Jun 2017 17:29:00 GMT اين عمر پر از ظرافت و باريکي است مجموعه ي روشنايي و تاريکي است اين شادي و غم براي اين است که تو يادت نرود خدا همين نزديکي است #جواد_مزنگي http://taghanak.parsiblog.com/Feeds/11437708/ <span class="mb">اين عمر پر از ظرافت و باريکي است مجموعه ي روشنايي و تاريکي است اين شادي و غم براي اين است که تو يادت نرود خدا همين نزديکي است #جواد_مزنگي</span><br ms1="http://farakhan.kowsarblog.ir/media/blogs/farakhan/kb802.jpg"><IMG src="http://farakhan.kowsarblog.ir/media/blogs/farakhan/kb802.jpg?w=455&amp;h=453" onload='if(!(width<=470)){width=470;style.cursor="pointer";onclick=function(){window.open(this.src);}; }'> Sat, 17 Jun 2017 18:40:00 GMT با چشم هايت حرف دارم مي خواهم ناگفته هاي بسياري را برايت بگويم از بهار، از بغض هاي نبودنت، از نامه هاي چشمانم... که هميشه بي جواب ماند باور نمي کني؟!... تمام اين روزها با لبخندت آفتابي بود اما دلتنگي آغوشت... رهايم نمي کند ، به راستي ... عشق بزرگترين آرامش جهان است ... #سيد_علي_صالحي http://taghanak.parsiblog.com/Feeds/11437703/ <span class="mb">با چشم هايت حرف دارم مي خواهم ناگفته هاي بسياري را برايت بگويم از بهار، از بغض هاي نبودنت، از نامه هاي چشمانم... که هميشه بي جواب ماند باور نمي کني؟!... تمام اين روزها با لبخندت آفتابي بود اما دلتنگي آغوشت... رهايم نمي کند ، به راستي ... عشق بزرگترين آرامش جهان است ... #سيد_علي_صالحي</span> Sat, 17 Jun 2017 18:36:00 GMT نمي دانم زندگي تو را براي کدام روزِ مباداي من کنار گذاشته ؟! چه روزي مباداتر از امروز که حتي خودم را هم ندارم... #مينا_آقازاده http://taghanak.parsiblog.com/Feeds/11448966/ <span class="mb">نمي دانم زندگي تو را براي کدام روزِ مباداي من کنار گذاشته ؟! چه روزي مباداتر از امروز که حتي خودم را هم ندارم... #مينا_آقازاده</span><br ms1="http://www.parsiblog.com/TelFiles/164412/11448966.jpg"><IMG src="http://www.parsiblog.com/TelFiles/164412/11448966.jpg?w=373&amp;h=512" onload='if(!(width<=470)){width=470;style.cursor="pointer";onclick=function(){window.open(this.src);}; }'> Wed, 21 Jun 2017 20:50:00 GMT در خواست مشاوره پزشکي با دکترسخني فقط باجي ميل http://rs272.parsiblog.com/Feeds/11145224/ <A href='http://rs272.ParsiBlog.com/Posts/226/' class=gl ls="http://rs272.ParsiBlog.com/Posts/226/"><span class="mb">در خواست مشاوره پزشکي با دکترسخني فقط باجي ميل</span></A><br ms1="http://www.ParsiBlog.com/PhotoAlbum/sahand2722/231aba6df5d1232de2e0a5d9138abf1c.jpg"><IMG src="http://www.ParsiBlog.com/PhotoAlbum/sahand2722/231aba6df5d1232de2e0a5d9138abf1c.jpg" width='340' height='368'> Mon, 13 Mar 2017 02:20:00 GMT . http://rs272.parsiblog.com/Feeds/11436288/ <span class="mb">.</span><br ms1="http://www.parsiblog.com/TelFiles/46076/11436288.jpg"><IMG src="http://www.parsiblog.com/TelFiles/46076/11436288.jpg" onload='if(!(width<=470)){width=470;style.cursor="pointer";onclick=function(){window.open(this.src);}; }'> Fri, 16 Jun 2017 21:30:00 GMT سلام دوستان خوبم انتخابات تمام شده چه پيروز ميدان چه برعکس نهايت اصولا حکم رهبري وانتخاب مردم بايد بر همگان حجت باشه وگرنه اختلافات قومي ومذهبي و حزبي سودي به حال اين ملت بينوا که ثروتمندترين فقير جهان هستند نميخورد هرگونه مطلب شبهه انگيز بعد انتخابات جز برضرر تمام ملت وکشورمان درست نبوده و به نفع دشمن ايران اسلامي هست بايداز خودمان شروع کنيم ودرست باشيم ودرست کار کنيم http://rs272.parsiblog.com/Feeds/11361379/ <span class="mb">سلام دوستان خوبم انتخابات تمام شده چه پيروز ميدان چه برعکس نهايت اصولا حکم رهبري وانتخاب مردم بايد بر همگان حجت باشه وگرنه اختلافات قومي ومذهبي و حزبي سودي به حال اين ملت بينوا که ثروتمندترين فقير جهان هستند نميخورد هرگونه مطلب شبهه انگيز بعد انتخابات جز برضرر تمام ملت وکشورمان درست نبوده و به نفع دشمن ايران اسلامي هست بايداز خودمان شروع کنيم ودرست باشيم ودرست کار کنيم</span><br ms1="http://cdn.bartarinha.ir/files/fa/news/1396/2/29/1249113_764.jpg"><IMG src="http://cdn.bartarinha.ir/files/fa/news/1396/2/29/1249113_764.jpg?w=600&amp;h=400" onload='if(!(width<=470)){width=470;style.cursor="pointer";onclick=function(){window.open(this.src);}; }'> Sun, 21 May 2017 17:34:00 GMT